CO2

Czym jest ślad węglowy?

To całkowita emisja gazów cieplarnianych spowodowana przez daną osobę, wydarzenie, organizację lub produkt, wyrażona jako ekwiwalent dwutlenku węgla [CO2eq]. Obejmuje on emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych, mierzoną w równoważnikach CO2. Ślad węglowy jest zatem przybliżonym wskaźnikiem zużycia energii i innych zasobów.

Obliczenie śladu węglowego jest pierwszym krokiem w kierunku jego zmniejszenia. Oznacza to również, że można go zgłosić lub uzyskać niezależną certyfikację dla celów marketingowych lub odpowiedzialności korporacyjnej, a przede wszystkim w celu spełnienia wymogów dotyczących zmian klimatu.

Policzenie śladu węglowego nie powinno być odbierane jako obowiązek, ale jako krok do rozwoju biznesu na wielu płaszczyznach

cyrukalcja

Redukcja śladu węglowego

Pośród wszystkich stosowanych grup materiałowych, za największy, udział w wbudowanym śladzie węglowym budynku odpowiada beton. Obniżenie emisyjności tego materiału, jest więc kluczowe na drodze do dekarbonizacji budownictwa. Szansą na obniżenie śladu węglowego realizowanych inwestycji, a co za tym idzie i śladu węglowego firm wykonawczych, jest wprowadzenie betonu niskoemisyjnego.

emisja CO2

Standard IMBiTB

STANDARD KLASYFIKACJI NISKOEMISYJNOŚCI BETONU TOWAROWEGO

Standard dostarcza narzędzie umożliwiające wyliczenie śladu węglowego wyrażonego w kilogramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na metr sześcienny mieszanki betonowej. Zostało opracowane jako odpowiedź na potrzeby rynku budowlanego. Pozwala na szybkie porównanie między sobą receptur betonu wytworzonego w tym samym i/lub w różnych zakładach produkcyjnych pod kątem ich emisyjności. Po przejściu przez wszystkie etapy kalkulacji, na końcu wydawany jest certyfikat zaświadczający o wyniku.

Zakres obliczeń obejmuje produkcje surowców, ich transport i rozładunek na terenie węzła betoniarskiego, ujednolicanie składników w mieszalniku, a podczas zimy również ich podgrzewanie. Program umożliwia dodatkowo ujęcie w obliczeniach transportu mieszanki betonowej na budowę. Dzięki temu firma zamawiająca będzie mogła podjąć decyzję o wyborze dostawcy uwzględniając również kryterium emisyjności.

W standardzie przedstawiono czterostopniową klasyfikację emisyjności betonu z uwzględnieniem klas wytrzymałości. Ma ona na celu uściślenie terminu „beton niskoemisyjny”, który do tej pory mógł być nadużywany.